arrowUp

Informace o ochraně osobních údajů

Kdo je Poskytovatel:

Park BBQ s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, IČ: 05495920, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 264651

Kdo je Uživatel:

Fyzická nebo právnická osoba, která si vytvořila uživatelský účet na www.publicgrills.com nebo www.gril.nivy.com

Kdo jsme a co děláme:

Poskytovatel provozuje online rezervační systém PublicGrills.com na doméně www.publicgrills.com a Uživatelům poskytuje přístup k jeho využívání.

Poskytovatel je správcem osobních údajů Uživatelů dle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Uživatele v souladu s právními předpisy, zejm. Nařízení.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen “Osobní údaje”).

Při vytvoření uživatelského účtu jsou vyžadovány Osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vytvoření uživatelského účtu (jméno, příjmení, elektronická adresa, telefon, adresa trvalého bydliště) a je vytvořeno číslo uživatelského účtu. Účelem zpracování osobních údajů je vytvoření uživatelského účtu Uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících z poskytnutí přístupu k užívání rezervačního systému PublicGRILLS.com, dále pak případné zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Poskytovatel pro plnění Služeb využívá služeb subdodavatelů, kteří se stávají zpracovateli nezbytně nutných osobních údajů Uživatele, jen pokud Uživatel konkrétní službu subdodavatele využije. Jedná se zejména o poskytovatele komunikačních, hostingových a platebních služeb nebo souborových úložišť (osobní údaje mohou být ukládány v 3. zemích). Poskytovatel informuje Uživatele o zapojení dalšího zpracovatele Osobních údajů a má za povinnost umožnit Uživateli vznést proti takovému zapojení námitky. Poskytovatel musí zajistit, aby všichni subdodavatelé v postavení zpracovatele osobních údajů plnili veškeré povinnosti na ochranu osobních údajů vycházející z Nařízení.

Vytvořením rezervace jsou Osobní údaje Uživatele (číslo uživatelského účtu, jméno, příjmení, telefon a elektronická adresa) předány provozovateli konkrétního grilovacího zařízení, který se tímto stává Zpracovatelem výše zmíněných Osobních údajů Uživatele (dále jen „Zpracovatel). Získané Osobní údaje Uživatele může Zpracovatel využít k přímému kontaktu Uživatele pouze ve věci provedené rezervace. O tom, kdo je provozovatelem konkrétního grilovacího zařízení, je Uživatel informován před provedením rezervace. Poskytovatel uzavřel se Zpracovatelem Smlouvu o ochraně osobních údajů pro zajištění ochrany Osobních údajů Uživatele dle Nařízení.

Poskytovatel ukládá osobní údaje Uživatele po dobu existence uživatelského účtu Uživatele k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

Uživatel má právo požadovat od Poskytovatele přístup ke svým Osobním údajům dle čl. 15 Nařízení, opravu Osobních údajů dle čl. 16 Nařízení, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení. Uživatel má právo na výmaz Osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) Nařízení. Dále má Uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Nařízení a právo na přenositelnost Osobních údajů dle čl. 20 Nařízení.

Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu Osobních údajů.

Uživatel nemá povinnost Osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Poskytovatele plnit.

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 Nařízení.

Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Uživatel potvrzuje přečtení těchto Informací o ochraně osobních údajů prostřednictvím internetového formuláře při vytváření uživatelského účtu. Zaškrtnutím potvrzení o přečtení Uživatel informuje Poskytovatele, že si tyto Informace o ochraně osobních údajů přečetl a je zcela informován dle požadavku Nařízení.

Poskytovatel je oprávněn tyto Informace o ochraně osobních údajů změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit nové Informace o ochraně osobních údajů na doméně www.publicgrills.com, popř. zašle nové informace Uživateli na jeho elektronickou adresu pokud to považuje za nutné.

Další informace týkající se těchto informací o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na info@parkbbq.cz nebo tel. čísle +420 777 354 254.

 

S účinností od: 22.5.2018

 

Zde se můžete odhlásit ze zasílání obchodních sdělení a novinek: https://publicgrills.com/odhlasit-emailovou-komunikaci